Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji uslug zgodnie z Polityka dotyczaca cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu do cookie w Twojej przegladarce.
Zamknij
Twój koszyk jest pusty

Polityka prywatno?ci

Polityka Prywatno?ci

Magnificco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno?ci. Ka?dego klienta Magnificco i u?ytkownika serwisów obowi?zuje aktualna Polityka Prywatno?ci znajduj?ca si? na stronie http://magnificco.pl/index.php?main_page=page&id=17&chapter=0

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wp?ywaj? na podstawow? zasad?: Magnificco nie sprzedaje i nie udost?pnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ u?ytkowników swoich serwisów.

Je?li nie zgadzasz si? z Polityk? Prywatno?ci, prosz? nie odwiedza? serwisów nale??cych do Magnificco oraz nie nabywa? produktów i us?ug oferowanych przez Magnificco.


Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów nalezacych do Magnificco mo?esz zosta? poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wype?nienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które b?dziesz proszony, to w wi?kszo?ci przypadków imi? i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówie? b?dziesz proszony o podanie pe?nych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które s? niezb?dne do dzia?ania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno??, któr? te dane dotyczy?y.


Subskrypcja bezp?atnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezp?atnych czasopism nale??cych do Magnificco wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te s? obowi?zkowe.

Uzyskane w ten sposób dane s? dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezb?dny do tego, aby mo?na by?o wys?a? danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imi? pozwala Magnificco zwraca? si? do czytelników po imieniu.


Zamawianie us?ug i produktów

Zamawianie us?ug i produktów oferowanych przez Magnificco wymaga podania w odpowiednim formularzu pe?nejszych danych adresowych. Pola obowi?zkowe s? oznaczone.


Niezapowiedziane Wiadomo?ci

Magnificco zastrzega sobie prawo do wysy?ania niezapowiedzianych wiadomo?ci osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodzi?y si? z Polityk? Prywatno?ci.

Pod poj?ciem niezapowiedzianych wiadomo?ci Magnificco rozumie informacje odnosz?ce si? bezpo?rednio do jego serwisów, czasopism, us?ug i produktów (np. zmiany, wewn?trzne promocje), niekomercyjne listy (np. ?yczenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsy?ka zosta?a op?acona przez klientów Magnificco.

Podmioty zlecaj?ce komercyjne mailingi nie maj? wgl?du w dane kontaktowe osób znajduj?cych si? na listach adresowych Magnificco.

Informacje komercyjne s? filtrowane w stopniu w jakim jest to mo?liwe, ograniczana jest ich obj?to?? i wysy?ane s? sporadycznie.


Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach nale??cych do Magnificco przy okazji wysy?ania komentarzy do artyku?ów s? dost?pne dla wszystkich odwiedzaj?cych strony zawieraj?ce te dane. Magnificco nie ma mo?liwo?ci zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystaj? do przes?ania Wam nieokre?lonych informacji. Dlatego dane te nie podlegaj? Polityce Prywatno?ci.


Inne formularze

Formularze znajduj?ce si? go?cinnie na serwisach nale??cych do Magnificco i dotycz?ce us?ug, produktów, serwisów i czasopism nieobs?ugiwanych przez Magnificco nie podlegaj? Polityce Prywatno?ci.


Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów nale??cych do Magnificco mog? wykorzystywa? cookies, czyli ma?e pliki tekstowe wysy?ane do komputera internauty identyfikuj?ce go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies s? nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego u?ytkownika i jego danych.

Warunkiem dzia?ania cookies jest ich akceptacja przez przegl?dark? i nie usuwanie ich z dysku.


Partnerzy

Polityka Prywatno?ci nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane s? w serwisach nale??cych do Magnificco.

W przypadku pyta? prosz? pisa?: biuro@magnificco.pl


Wy??czenie Odpowiedzialno?ci

Opinie wyra?one przez spo?eczno?? w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze s? zgodne ze zdaniem Magnificco.

Magnificco nie bierze na siebie odpowiedzialno?ci za zamieszczone reklamy. Kupuj?cy powinien by? ostro?ny odpowiadaj?c na reklam?, b?d? wysy?aj?c pieni?dze. Wprawdzie przyk?adamy spor? wag? do tego, aby reklamodawcy, którzy publikuj? tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mog?emy odpowiada? za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegó?y oferty ka?dego reklamodawcy mo?na uzna? za pewne tylko w momencie publikacji.
Copyrights © Magnifficco